In de regio

Met de regio Westfriesland werken we samen aan duurzaamheid. De gemeentes helpen elkaar vooruit met het opwekken van duurzame energie, een circulaire economie en klimaatadaptatie.

Gezamelijk zijn er doelen opgesteld en wordt er onder ander gewerkt aan de Regionale energie strategie(RES).

Westfriesland omarmd de zon

Zonnepanelen op daken, geluidschermen en op parkeerterreinen, maar ook langs wegen en op en bij bedrijventerreinen. Na overleg met inwoners, waterschap, netbeheerder en andere belanghebbenden heeft regio Westfriesland haar keuzes gemaakt in de Regionale Energiestrategie (RES). De eerste versie: RES 1.0 is klaar. De Regionale Energiestrategie is het streven om de energievoorziening in Nederland te verduurzamen. Daarbij wordt gekeken naar ‘hernieuwbare’ energie. Dat is energie opgewekt door de natuurlijke bronnen zon en wind. Ook Westfriesland levert haar aandeel in deze landelijke opgave. In onze regio ligt de focus op zonne-energie en minder op windenergie. Dat blijkt uit de eerste officiële versie van de RES: RES 1.0. Draagvlak Aan RES 1.0 is een inspraaktraject voorafgegaan. “Alleen al in Gemeente Medemblik hebben we 320 inwoners geraadpleegd via lokale bijeenkomsten”, vertelt wethouder duurzaamheid van Medemblik, Harry Nederpelt. “Ook de andere Westfriese gemeenten hadden dit soort sessies. “De grootschalige inpassing van duurzame elektriciteit heeft veel maatschappelijke impact. We zien dat het soms tot felle discussies en onrust leidt. Dan moet je zorgen voor draagvlak.”

Negentien zoekgebieden In RES 1.0 heeft Westfriesland negentien zoekgebieden in kaart gebracht, waar groene stroom, vooral zonnestroom, kansrijk is. Dit vanuit het perspectief van natuur en milieu, aansluiting op het elektriciteitsnet, landschappelijke inpassing en andere wet- en regelgeving. Daarnaast wil Westfriesland zich met de Kop van Noord-Holland en de provincie hardmaken voor de combinatie van natuurontwikkeling en het opwekken van zonne-energie in het IJsselmeer bij de Wieringerhoek. "In de gemeente Hoorn zijn er aansprekende kansen, vooral voor het opwekken van zonne-energie op industriële daken en boven parkeerplaatsen. Met het opwekken van zonne-energie leveren we een belangrijke bijdrage aan een klimaatneutrale toekomst", vertelt wethouder duurzaamheid van Hoorn, Samir Bashara. Ruimte voor nieuwe initiatieven “RES 1.0 is een ambitie. Niets meer en niets minder”, zegt wethouder duurzaamheid van Drechterland, Jeroen Broeders. “Hier houdt het niet op. Bij de uitwerking van deze ambitie gaan we weer in gesprek met de samenleving. Dan kunnen zoekgebieden afvallen en ontstaat er ruimte voor nieuwe initiatieven. Kortom, na RES 1.0 krijg je RES 2.0. In Westfriesland maakt de Regionale Energiestrategie deel uit van het streven van bijna alle gemeenten om in 2040 energieneutraal te zijn.”

Alles wat je moet weten over de RES

De RES 1.0 is gereed maar er blijkt dat er nog veel vragen zijn over de RES en het proces. Daarom zetten we tien feiten op een rij waarover veel misverstanden bestaan. Lees de 10 feiten over de RES. Kijk voor de meest gestelde vragen over de Regionale Energiestrategie bij vraag & antwoord. Hier vind je antwoorden op

• RES in de samenleving • Over het bod • Effecten van de RES • Samenwerken in de regio • Opgaven van de RES • De energietransitie

RES 1.0 in Westfriesland

Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden zoeken we naar locaties waar draagvlak is voor het plaatsen van windturbines en/of zonnepanelen. Voor alle Westfriese gemeenten gaan we maximaal inzetten op zonne-energie op daken waar mogelijk. Daarnaast zal een zorgvuldig proces plaatsvinden rondom de inzet van agrarische gronden voor duurzame energieopwekking.

Dit doen we in twee sporen: 1. Een masterplan om kaders en richtingen te concretiseren van de lokale zoekgebieden. 2. Lokale uitwerking van de zoekgebieden.

Uitgangspunten Gemeente Hoorn

Voor Hoorn zijn er geen concrete zoekgebieden in de RES. Gemeente Hoorn draagt bij via bedrijven- en parkeerterreinen. Er wordt gekeken naar het creëren van een breed draagvlak voor initiatieven. Daarnaast werken we samen met de buurgemeenten en kijken we naar de regionale opgave en hoe we hier regie op organiseren.

Samen aan de slag met de RES