In de regio

Met de Regio Westfriesland werken we samen aan duurzaamheid. De gemeentes helpen elkaar vooruit met het opwekken van duurzame energie, een circulaire economie en klimaatadaptatie.

Gezamenlijk zijn er doelen opgesteld en wordt er onder andere gewerkt aan de Regionale energie strategie (RES).

Hoorn gaat voor RES 1.0

Op 15 juni 2021 heeft de gemeenteraad van Hoorn ingestemd met het voorstel van de RES 1.0. Dit wordt de eerste officiële versie van Regionale Energiestrategie, na een eerdere concept RES en kadernota. Het volgende is besloten door de Hoornse raad:

  1. De gemeente Hoorn stemt in met de RES 1.0 van Noord-Holland Noord. De belangrijkste punten zijn:­­ - De ambitie van de regio Noord-Holland Noord om 3,6 TWh duurzame energieproductie te realiseren in 2030 in de regio. Hiermee dragen we bij aan de landelijke opgave van 35 TWh hernieuwbare energie in 2030. - De vastgestelde kaart met globale zoekgebieden voor opwek van grootschalige wind- en zonne-energie als uitgangspunt voor de ambitie te hanteren. Zie de kaart rechts.
  2. De gemeente Hoorn werkt mee aan het realiseren van het Buitendijkse Plan Duurzaam Leefbaar, samen met het Rijk, de provincie en de betrokken gemeenten. Dit plan wordt onderdeel van de RES 1.0.
  3. De gemeente Hoorn en betrokken gemeenten laten ruimte open voor nieuwe initiatieven buiten de zoekgebieden van de RES 1.0.
  4. De initiatieven die ontstaan uit de zoekgebieden (beslispunt 1) of uit nieuwe initiatieven (beslispunt 3) worden concreet nadat de gemeenteraad het beleidskader duurzame energieopwekking op land heeft vastgesteld.

Motie voor verantwoord produceren van zonnepanelen

Verder is er in Hoorn een motie aangenomen over het verantwoord produceren van zonnepanelen. Er wordt in projecten van de gemeente Hoorn gelet op de oorsprong van panelen en de productie wijze die bijdragen aan de Global goals. Deze motie wordt op verzoek van de Hoornse raad ook gedeeld met de andere gemeenten in Noord-Holland Noord.

Wat betekent dit voor Westfriesland?

Westfriesland levert in de RES 1.0 hernieuwbare energie voor 0,70 TWh. Hiervan is 0,23 TWh al weggelegd in geplande projecten. De overige 0,47 TWh zal in nieuwe projecten gerealiseerd moeten worden. Westfriesland ziet kansen in het project Wieringerhoek met een potentie van0,4 TWh. Ook wordt het Buitendijks Plan Duurzaam Leefbaar als een unieke kans gezien. Deze kan namelijk bijdragen in het realiseren van de ambitie van de regio om energieneutraal te zijn in 2040. 1 juli hebben alle besluitvormingen plaatsgevonden in Noord-Holland Noord. Dan wordt de RES aangeboden aan het PBL met daarbij de ingediende moties en amendementen.

Samen aan de slag met de RES