Duurzame stad

Klimaatverandering

& Biodiversiteit

Landurige droogte en hitte, wateroverlast en bodemdaling; zonder maatregelen zal klimaatverandering een steeds grotere impact krijgen op stad. We ontwikkelen een aanpak om die weerbaarheid in te bouwen in de (openbare) ruimte. Een groene omgeving helpt ook om wateroverlast van hoosbuien te verminderen en zorgt voor verkoeling tijdens hitte. Hoorn is rijk aan parken, plantsoenen en bomen. Verschillende planten- en diersoorten houden de natuur in balans en een grote biodiversiteit is belangrijk. Ook groene tuinen helpen hierbij.

Klimaatverandering vraagt om WatZrs

Inwoners in actie tegen wateroverlast en hittestress

Met het verspreiden van duizenden bloemzaadbommetjes in 28 gemeenten in Noord-Holland is vandaag de WatZr-campagne gelanceerd. De campagne zet inwoners aan tot watZrs: kleine, simpele acties in en om het huis die opgeteld het risico op wateroverlast, watertekort en hittestress verminderen. Met deze campagne worden inwoners zich bewuster van de noodzaak én worden er daadwerkelijk maatregelen genomen. De campagne is een initiatief van Samen blauwgroen: een samenwerking van 28 gemeenten in Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, PWN en de provincie Noord-Holland. Zij nemen al veel maatregelen om de gevolgen tegen te gaan en met deze campagne hoopt Samen blauwgroen dat inwoners zich bewuster worden van de noodzaak én daadwerkelijk maatregelen gaan nemen.

Een voorbeeld van een WatZr

Proces Deltaplan Ruimtelijke Klimaatadaptatie afgerond

De ambitie is vastgesteld op: we zetten actief in op het meegroeien met de klimaatverandering. Zodat we in 2050 net zo goed beschermd zijn als nu. Begin juni is de Raad in Hoorn geinformeerd over de laatste fase in het proces van het Deltaplan Ruimtelijke Klimaatadaptatie. De uitvoeringsagenda is toegelicht en afgerond en gereed om de komende periode tot 2025 uit te voeren. We geven de komende 5 jaar samen invulling aan de agenda: samen waar het kan, lokaal waar het moet. In de agenda zijn daarom zowel regionale als lokale activiteiten opgenomen. De activiteiten zijn verdeeld in vier type: • We stellen eenduidige eisen aan nieuwbouw en inrichting van bestaande openbare ruimte. • We realiseren de ambitie met een kansenkaart en integraal programmeren van klimaatacties. • We zetten in op maatregelen met maatschappelijke meerwaarde. • We stimuleren dat bewoners en bedrijven zelf ook maatregelen nemen.

Eenduidige aanpak Regionale acties • Opstellen uitgangs- punten omgevingsvisie • Eisen aan nieuwbouw • Opstellen nspiratieboek openbare ruimte Lokale acties • Verankeren in omgevingsvisie • Kansenkaart opstellen vanuit wijkprogramma’s • Klimaatbestendig LIOR

Risicogestuurd prioriteren Regionale acties • Onderzoek paalrot • Onderzoek archeologische rijksmonumenten • Inventarisatie risico’s vitale infrastructuur • Agenderen relatie waterrecreatie, klimaatadaptatie en gezondheid Lokale acties • Wijkgerichte aanpak klimaatbestendige inrichting • Kennisdeling • Bereikbaarheid Dijklander ziekenhuis – project Poort van Hoorn

Iedereen doet mee Regionale acties • Voorkomen gezondheids- risico’s hittestress • Communicatieaanpak • Aanpak participatie in projecten • Opstellen subsidiekader • Agenderen hittestress en droogte landbouw Lokale acties • Aanspreekpunt bedrijventerreinen i.s.m. Economische Zaken • Agenderen hitte bij scholen en verpleeghuizen.

Aanhaken maatschappelijke Thema’s Regionale acties • Aan deze bouwsteen geven we invulling als onderdeel van de andere acties • Bijvoorbeeld: bij het opstellen van het inspiratieboek openbare ruimte wordt er in gegaan op vernieuwende combinaties en meekoppelkansen bij het herinrichten Organisatie Regionale acties • Monitoring van voortgang • Update van stresstest, strategie en uitvoeringsagenda in 2026 • Regionale coördinator • Subsidies

Klimaatadaptatie in beeld

Westfriesland heeft gekozen voor ambitieniveau B bij het klimaatbestendig inrichten van de ruimte. Maar wat moet je je daarbij voorstellen? Hoe het op straatniveau zou kunnen uitpakken, zie je terug op dit plaatje.

Toegepaste groene maatregelen > Waterdoorlatende verharding bij parkeerplaatsen > Bomen > Tegels eruit: vergroening van tuinen > Hier en daar groene gevels >Verlaging van het groen bij de speelvoorziening (extra bergingscapaciteit voor water)

Toegepaste grijze maatregelen > Afkoppeling van afval- en regenwater > Vergroting capaciteit opvang regenwater > Hier en daar een regenton > Verlaging van het wegprofiel (bij zware regenbuien kan water op straat blijven staan, waardoor schade aan woningen wordt voorkomen) > Afvoergoten (op wegprofiel en van privaat terrein richting weg)

Willen, weten en werken

De klimaatstresstest, de strategie en de uitvoeringsagenda vind u in dit overzichtelijke Swayrapport